Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дигитална електроника
Акроним ОЕ3ДЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Лазар Сарановац
Наставник/сарадник (за вежбе) мс Драгомир Ел Мезени
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Горан Савић
мр Лазар Карбунар
мс Драгомир Ел Мезени
ас. мс Страхиња Јанковић
ас. др Александра Лекић
ас. Владимир Петровић
мр Душан Ћурапов
Владан Божовић дипл. инж. ел.
мр Владан Лапчевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са анализом и синтезом комплексних дигиталних кола и система.
Упознавање студената са анализом и синтезом комплексних аналогно-дигиталних кола и система.
Исход предмета Оспособљавање студената да анализирају, пројектују и реализују комплексна дигитална кола и системе.
Оспособљавање студената за избор адекватних кола да би задовољили спецификације дигиталних подсистема.
Оспособљавање студената за избор адекватних кола да би задовољили спецификације аналогно-дигиталних подсистема.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Врсте леч кола и флипфлопова.
Шмитова кола.
Синтеза секвенцијалних мрежа.
Анализа и синтеза коначних машина стања.
Програмабилне логичке компоненте.
Постојане меморије. ASIC ROM, маск ROM, PROM, EPROM, EEPROM.
Меморије са произвољним приступом. SRAM, DRAM.
Аритметичка кола.
ДА конвертори.
АД конвертори.
Садржај практичне наставе Примери анализе и синтезе дигиталних система.
Примери примене дигиталних кола у синтези сложенијих дигиталних система.
Литература
1J.M.Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic “Digital integrated circuits”, Prentice Hall, 2003., ISBN-13: 978-0130909961.
2D.A. Hodges, H.G. Jackson, R.A. Saleh: “Analysis and Design of Digital Integrated Circuit” McGraw-Hill, New York, 2004., ISBN 007-118164-4
3John F. Wakerly: “Digital Design: Principles and Practices”, Prentice Hall, 2005., ISBN-13: 978-0131863897
4D. Živković, M. Popović: “Impulsna I digitalna elektronika”, Nauka, Beograd, 1997, ISBN 86-7621-079-9.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2 1
Методе извођења наставе Предавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0