Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Аналогна електроника
Акроним ОЕ3АЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Пејовић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. др Александра Лекић
проф. др Предраг Пејовић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Горан Савић
мр Лазар Карбунар
мс Драгомир Ел Мезени
ас. мс Страхиња Јанковић
ас. др Александра Лекић
ас. Владимир Петровић
мр Душан Ћурапов
Владан Божовић дипл. инж. ел.
мр Владан Лапчевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Оспособљавање студената да самостално анализирају, пројектују и реализују линеарна и нелинеарна аналогна електронска кола са концентрисаним параметрима. Оспособљавање студената да самостално врше мерења на аналогним електронским колима. Оспособљавање студената да самостално решавају сложеније проблеме из области аналогне електронике.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да самостално анализирају, пројектују и реализују линеарна и нелинеарна аналогна електронска кола са концентрисаним параметрима. Студенти ће бити оспособљени да самостално врше потребна мерења на аналогним електронским колима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Појачавачи снаге. Исправљачи и филтри. Стабилизатори напона. Оцилатори. Астабилни мултивибратори. Моностабилни мултивибратори. Генератори линеарне временске базе. Фазно синхронизоване петље.
Садржај практичне наставе Вежбе на табли са анализом примера из праксе.

Лабораторијске вежбе:
1. Појачавач снаге у класи А
2. Појачавач снаге у класи Б
3. Исправљачи и филтри
4. Стабилизатор напона
5. Осцилатор са Виновим мостом
6. Интегрисани тајмер 555.
Литература
1Славољуб Марјановић: "Дискретна и интегрисана аналогна кола", Научна књига, Београд
2Радивоје Ђурић: "Збирка задатака из аналогне електронике", Графос, 2004
3A. S. Sedra, K. C. Smith: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2003
4P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, R. G. Meyer Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Wiley, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0