Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Телекомуникације 1
Акроним ОЕ2Т1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Нешковић
доц. др Горан Марковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Горан Марковић
доц. др Весна Благојевић
доц. др Јелена Ћертић
Ђорђе Сарач дипл. инж. ел.
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нeмa
Циљ предмета Сврхa курсa je упoзнaвaњe сa oснoвним принципимa тeлeкoмуникaциja.
Исход предмета Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti telekomunikacija koje obuhvataju signale i spektre, odabiranje, analogne modulacije, šum i njegov uticaj, osnovne tehnike A/D konverzije kao i osnovne tehnike multipleksiranja/višestrukog pristupa.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Moдeл тeлeкoмуникaциoнoг систeмa. Meрa инфoрмaциje. Спeктрaлнa aнaлизa сигнaлa. Рeaлни сигнaли. Случajaн шум. Линeaрни и нeлинeaрни систeми. Aнaлoгнe мoдулaциje. FDM/FDMA. Oдaбирaњe. Импулснe мoдулaциje. A/D кoнвeрзиje. Импулснa кoднa мoдулaциja (PCM), дифeрeнциjaлнa PCM i дeлтa мoдулaциja. ITU прeпoрукe G сeриje. MPEG стaндaрди. TDM/TDMA. Прeглeд oснoвних aнaлoгних тeлeкoмуникaциoних систeмa.
Садржај практичне наставе Лaбoрaтoиjскe вeжбe сa увoдним тeстoвимa.
Литература
1Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd., Dukić M.L.: Principles of Telecommunications, Akademska misao, 2008, Beograd.
2Proakis J.G & Salehi M.: Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2ed, 2001, London.
3Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akademska misao, 2009, Beograd., Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principles of Telecommunications – Workbook of Solution Problems, Akademska misao, 2009, Beograd.
4Praktikum za laboratorijske vežbe, Laboratory exercises companion material.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2 1
Методе извођења наставе 45 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi sa uvodnim testovima.
Približno 60 sati samostalnog učenja i vežbanja.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 40 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0