Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Сигнали и системи
Акроним ОЕ2СИС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миодраг Поповић
проф. др Милан Поњавић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милан Поњавић
ас. др Александра Лекић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Милан Поњавић
ас. др Александра Лекић
мр Лазар Карбунар
мс Драгомир Ел Мезени
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основама анализе континуалних и дискретних сигнала и система у временском и фреквенцијском домену.
Оспособљавање студената да користе рачунар за анализу сигнала и система.
Исход предмета После овог курса студенти су оспособљени да разумеју и примењују Фуријеову, Лапласову и z трансформацију и поступке обраде сигнала.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дефиниција и класификација сигнала и система. Основне особине система. Примена диференцијалних и диференцних једначина за моделовање система. Фуријеова анализа континуалних и дискретних сигнала. Лапласова трансформација континуалних сигнала. Појам функције преноса, полови и нуле система. Z трансформација дискретних сигнала. Дискретизација и реконструкција континуалних сигнала.
Садржај практичне наставе Упознавање и коришћење програмског система МАТЛАБ.
Литература
1Миодраг Поповић, Сигнали и системи, Академска мисао, 2006., Miodrag Popović, Signals and systems, Academic mind, 2006.
2A. Oppenheim, A. Willsky, S. Nawab, Signals and Systems, 2nd Ed., Prentice Hall, 1997.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2 1
Методе извођења наставе Предавања уз демонстрације на рачунару. Вежбе у рачунарској лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 45
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 20
Колоквијуми 35
Семинари 0