Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације
Акроним ОЕ2САО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Малешевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ивана Јововић
доц. др Тамара Коледин
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Ивана Јововић
доц. др Тамара Коледин
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима сложености алгоритама и изабраним методама
оптимизације ће бити од користи у разматрању неких тема у студијама електротехнике и
рачунарства, као и у решавању неких практичних проблема реалног света.
Исход предмета Студенти добијају теоретску основу и такође практичне смернице у разматрању ефективности
рачунања. На основу методе најмањих квадрата и елементарне теорије графова студенти могу
да идентификују и реше неке основне проблеме оптимизације.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Неограничена регистарска машина, дефиниција сложености алгоритама. Сложеност израчунавања у математици, разни примери. Одабране методе оптимизације: Дискретна метода најмањих квадрата и примене. Линеарно програмирањe. Основни концепти теорије графова. Комбинаторна пребројавања и оптимизације у теорији графова, број путева дате дужине у диграфу.
Садржај практичне наставе Кроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима.
Литература
1Д. Цветковић, С. Симић: Одабрана поглавља из дискретне математике, Академска мисао, Београд 2004.
2Д. Тошић, М. Јовановић, Б. Малешевић: Испитни задаци из математике IV, Академска мисао, Београд 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1 0.5
Методе извођења наставе Комбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, бесплатног математичког софтвера (SAGE, GeoGebra, …), индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 25
Колоквијуми 25
Семинари 0