Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из рачунарске анализе кола
Акроним ОЕ2ПРК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Радивоје Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Радивоје Ђурић
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање са основним принципима анализе електронских кола помоћу рачунара у временском и фреквенцијском домену. Оспособљавање за анализу аналогних и дигиталних кола користећи SPICE и њему сличне рачунарске програме.
Исход предмета Оспособљавање студената за коришћење рачунарских алата за анализу и дизајн електронских кола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у симулацију електронских кола. Модели отпорника, калемова, кондензатора, фиксних и зависних извора. Подкола. DC анализа. AC, анализа шума и транзијентна анализа. Фоуриерова и параметарска анлиза. Моделовање аналогних кола. Дигитална кола. Напредне технике симулације (Monte Carlo, Worst-Case и анализа перформанси кола). Симулација сложених кола помоћу хијерархија.
Садржај практичне наставе Симулација електронских кола се изводи на PC рачунарима
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 0 1
Методе извођења наставе 15 часова предавања и 15 часова вежбања у лабораторији са рачунарима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 0
Семинари 0