Početna

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize
Akronim OE2OPA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) prof. dr Siniša Ješić
Nastavnik/saradnik (za vežbe) doc. dr Nataša Ćirović
Nastavnik/saradnik (za DON) doc. dr Nataša Ćirović
Broj ESPB 3 Status predmeta izborni
Uslov Položeni ispiti: Matematika 1 (OO1MM1), Matematika 2 (OO1MM2), Matematika 3 (OE2M3)
Cilj predmeta Upoznavanje studenata sa složenijim matematičkim pojmovima realne i kompleksne analize, koji imaju primenu u predmetima Elektrotehničke struke.
Ishod predmeta Student je osposobljen da primeni Furijeove i Z transformacije nad funkcijama-signalima, u raznim oblastima stručnih elektrotehničkih predmeta. Student je osposobljen da odredi tačke grananja, Rimanovu površ, formira zasek, izdvoji granu multiformne funkcije, izvrši integraciju multiformnih funkcija sa različitim izborima modela Rimanove površi, i primeni na rešavanje realnih integrala.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Sistemi ortogonalnih funkcija i predstavljanje funkcija uopštenim Furijeovim redovima. Diskretna i brza Furijerova transformacija (DFT i FFT) sa primenama. Z-transformacija, osobine, primene i veza sa Loranovim redovima. Pojam kompleksne multiformne funkcije. Princip i promena argumenta. Grane, Rimanove površi i integracija multiformnih funkcija i primena u izračunavanju realnih integrala.
Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme, student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio slušajući teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme koji se pojavljuju u stručnim-elektrotehničkim predmetima.
Literatura
1Siniša N. Ješić: Matematika 3. Kompleksne funkcije, Furijeovi redovi i integrali, Laplasova transformacija. Gerundijum, Beograd 2011., Sinisa N. Jesic: Mathematics 3. Complex functions, Fourier series and integrals, Laplace Transformation. Gerundijum, Belgrade, 2011.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1 0.5
Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, informisanja studenata preko interneta i individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka i objašnjavanju tekućeg gradiva. Diskusije u vezi sa domaćim zadacima u toku semestra, kolokvijum na kraju kursa.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 20
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0