Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе
Акроним ОЕ2ОПА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Синиша Јешић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Наташа Ћировић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Наташа Ћировић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Положени испити: Математика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1ММ2), Математика 3 (ОЕ2М3)
Циљ предмета Упознавање студената са сложенијим математичким појмовима реалне и комплексне анализе, који имају примену у предметима Електротехничке струке.
Исход предмета Студент је оспособљен да примени Фуријеове и Z трансформације над функцијама-сигналима, у разним областима стручних електротехничких предмета. Студент је оспособљен да одреди тачке гранања, Риманову површ, формира засек, издвоји грану мултиформне функције, изврши интеграцију мултиформних функција са различитим изборима модела Риманове површи, и примени на решавање реалних интеграла.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Системи ортогоналних функција и представљање функција уопштеним Фуријеовим редовима. Дискретна и брза Фуријерова трансформација (ДФТ и ФФТ) са применама. Z-трансформација, особине, примене и веза са Лорановим редовима. Појам комплексне мултиформне функције. Принцип и промена аргумента. Гране, Риманове површи и интеграција мултиформних функција и примена у израчунавању реалних интеграла.
Садржај практичне наставе Кроз примере, задатке и проблеме, студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио слушајући теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним-електротехничким предметима.
Литература
1Синиша Н. Јешић: Математика 3. Комплексне функције, Фуријеови редови и интеграли, Лапласова трансформација. Герундијум, Београд 2011., Sinisa N. Jesic: Mathematics 3. Complex functions, Fourier series and integrals, Laplace Transformation. Gerundijum, Belgrade, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1 0.5
Методе извођења наставе Комбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, информисања студената преко интернета и индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива. Дискусије у вези са домаћим задацима у току семестра, колоквијум на крају курса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 30 Усмени испит 20
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0