Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи физичке електронике
Акроним ОЕ2ОФЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Дејан Гвоздић
доц. др Јасна Црњански
ас. Ангелина Тотовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основама квантне механике и статистичке физике и њиховом применом за одређивање електронске структуре полупроводника. Полазећи од претходног, студенти стичу знања из области рада полупроводничких електронских и оптоелектронских компоненти, као што су диоде, транзистори, ласери, ЛЕД, фотодетектори и соларне ћелије.
Исход предмета Овладавање принципима фунционисања савремених полупроводничких електронских и оптоелектронских направа, што служи као основ за даље праћење и разумевање предмета као што су аналогна и дигитална електроника, оптичке телекомуникације, квантна механика, статистичка физика, квантна електроника, микро и наноелектроника и спинтроника.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Крони-Пени модел. Беспримесни и примесни полупроводници, концентрација носилаца, транспорт у полупроводницима, дрифт-дифузиони модел, нехомогени полупроводник. ПН спој, прелазни режими у диодама. Метал-полупроводник спој, МОС структура, хетероструктурни спојеви. Полупроводничке оптоелектронске компоненте, ласери, ЛЕД, фотодетектори, соларне ћелије. Ј-ФЕТови, МОСФЕТови и биполарани транзистори.
Садржај практичне наставе Вежбе: Нумерички примери везани за поглавља обрађена у теоријској настави.
Литература
1Дејан Гвоздић: "Основе физичке електронике", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2ofe/?p=materijali, Dejan Gvozdić: "Fundamentals of Physical Electronics", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2ofe/?p=materijali
2Beng G. Streetman and Sanjay Banerjee: Solid State Electronic Devices , Prentice Hall, 2000.
3I.A.S.Sedra, K.C. Smith: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 1998.
4J.Wilson, J.Hawkes: Optoelectronics - an introduction, Prentice Hall, 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежебе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 70
Семинари 0