Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи електронике
Акроним ОЕ2ОЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Радивоје Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Горан Савић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Владимир Рајовић
доц. др Ненад Јовичић
доц. др Горан Савић
мр Лазар Карбунар
мс Драгомир Ел Мезени
ас. мс Страхиња Јанковић
ас. др Александра Лекић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Основи електротехнике
Циљ предмета Фундаментална знања из физике рада и модела електронских компонената и анализе и пројектовања основних појачавачких кола у дискретној и интегрисаној технологији, са аспекта конструкције и примене. Упознавање са реалним електронским компонентама, инструментима и SPICE симулацијама.
Исход предмета Предмет намењен студентима којима је електроника матична струка у циљу припреме за даље образовање из аналогне и дигиталне електронике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Предмет и историја електронике. Физика полупроводника. ПН спој. Диода. МОС транзистор. Биполарни транзистор. Основне појачавачке спреге са МОС и биполарним транзисторима. Струјни извори и активна оптерећења. ЈФЕТ. Струјни извори и активна оптерећења са ЈФЕТ-овима. Диференцијални појачавач. Вишестепени појачавачи.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе и SPICE симулације.
Литература
1http://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe2oe
2Sedra A., Smith K.: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, New York 2004, Chapters 3-7
3Тешић С., Васиљевић Д.: Основи електронике, Грађевинска књига, Београд 2006., Tesic S, Vasiljevic D, Fundamentals of electronics, Gradjevinska knjiga, Beograd 2006.
4S. Marjanović, Elektronika 1-komponente i kola, Akademska misao, Beograd, 2004., S. Marjanovic, Electronics 1-components and circuits, Akademska misao, Beograd, 2004.
5Радивоје Ђурић, Основи електронике, збирка решених проблема, друго издање, Београд 2012, Radivoje Djuric, Fundamentals of electronics - a collection of solved problems, 2nd edition, Belgrade 2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања, 30 часова вежби на табли, 15 часова вежби у лабораторији и колоквијум на средини семестра
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0