Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи дигиталне електронике
Акроним ОЕ2ОДЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Лазар Сарановац
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Страхиња Јанковић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Владимир Рајовић
доц. др Ненад Јовичић
мр Лазар Карбунар
доц. др Горан Савић
мс Драгомир Ел Мезени
ас. мс Страхиња Јанковић
ас. др Александра Лекић
мр Душан Ћурапов
Владан Божовић дипл. инж. ел.
мр Владан Лапчевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са теоријским основама дигиталне електронике.
Упознавање студената са основним колима дигиталне електронике са аспекта коришћења.
Упознавање студената са основним колима дигиталне електронике са аспекта пројектовања.
Исход предмета Оспособљавање студената да анализирају, пројектују и реализују основна и сложена дигитална кола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Бројни системи и кодови.
Аритметичке операције.
Булова алгебра.
Импулсни и дигитални сигнали.
Статичке и динамичке карактеристике логичких кола.
TTL и ECL логичка кола.
MOS и CMOS логичка кола.
Трансмисиони гејт и динамичка логичка кола.
Реализација комбинационих мрежа.
Декодер, кодер, конвертор кода, мултиплексер, демултиплексер.
Садржај практичне наставе Примери анализе и синтезе логичких кола.
Примери примене логичких кола за синтезу сложенијих дигиталних система.
Литература
1J.M.Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic “Digital integrated circuits”, Prentice Hall, 2003., ISBN-13: 978-0130909961.
2D.A. Hodges, H.G. Jackson, R.A. Saleh: “Analysis and Design of Digital Integrated Circuit” McGraw-Hill, New York, 2004., ISBN 007-118164-4
3John F. Wakerly: “Digital Design: Principles and Practices”, Prentice Hall, 2005., ISBN-13: 978-0131863897
4D. Živković, M. Popović: “Impulsna I digitalna elektronika”, Nauka, Beograd, 1997, ISBN 86-7621-079-9.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2 1
Методе извођења наставе Предавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0