Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи аналогне електронике
Акроним ОЕ2ОАЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Прокин
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Радивоје Ђурић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Владимир Рајовић
доц. др Ненад Јовичић
мр Лазар Карбунар
доц. др Горан Савић
мс Драгомир Ел Мезени
ас. мс Страхиња Јанковић
ас. др Александра Лекић
мр Душан Ћурапов
Владан Божовић дипл. инж. ел.
мр Владан Лапчевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са принципом рада појачавача са негативном повратном спрегом у режиму малих сигнала, како на ниским, тако и на високим учестаностима са урачунавањем свих паразитних капацитивних ефеката и шума.
Исход предмета Оспособљавање за пројектовање електронских склопова са операционим појачавачима и дискретним транзисторима и негативном повратном спрегом, у целом опсегу учестаности уз минимизирање утицаја шума.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Операциони појачавач, преносна карактеристика, офсети, режим малих сигнала. Повратна спрега, кружно појачање, појачање, улазна и излазна отпорност са реакцијом. Кола са операционим појачавачима: инструментациони, интегратор, усмерач. Модел биполарног транзистора и МОСФЕТ-а на високим учестаностима, фреквенцијске карактеристике. Широкопојасни појачавачи са напонским и струјним процесирањем. Шум.
Садржај практичне наставе 6 лабораторијских вежби: 1) операциони појачавач, 2) примена операционих појачавача: интегратор и прецизни усмерач, 3) примена операционих појачавача: диференцијални и инструментациони појачавач, 4) фреквенцијске карактеристике појачавача, 5) фреквенцијске карактеристике: широкопојасни појачавач са напонским и струјним процесирањем, 6) шум у електронским колима.
Литература
1С. Марјановић, "Електроника линеарних кола и система", Академска мисао, Београд, 2002.
2С. Љ. Тешић, Д. М. Васиљевић, "Основи електронике", Грађевинска књига, Београд, 2000.
3Р. Ђурић, "Збирка задатака из аналогне електронике", Графос интернационал, Панчево, 2004.
4М. Прокин, Р. Ђурић, Ј. Вујасиновић, "Основи аналогне електронике", Приручник за лабораторијске вежбе.
5А. S. Sedra, K. C. Smith, "Microeletronic Circuits", 5th edition, Oxford University Press, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0