Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нумеричка математика
Акроним ОЕ2НУМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Синиша Јешић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Наташа Ћировић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Наташа Ћировић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Положен предмет: Математика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1МM2)
Циљ предмета Упознавање студената са принципима нумеричке математике, појмом грешке, нумеричким методама које се примењују у стручним предметима заступљеним на студијама електротехнике. Упознавање студената са начинима одабира одговарајуће методе у зависности од природе проблема.
Исход предмета Студенти су оспособљени да примењују алгоритме нумеричке математике у стручним предметима заступљеним на студијама електротехнике, да одаберу одговарајућу нумеричку методу у зависности од природе проблема који решавају и да рукују грешком.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Појам и врсте грешке. Итеративни процеси. Теорија интерполације и апроксимације функција. Нумеричко диференцирање и интеграција. Нумеричке методе у линеарној алгебри (решавање линеарних једначина, одређивање инверзне матрице). Нумеричке методе за решавања нелинеарних једначина. Рунге-Кута метода за решавање диференцијалних једначина. Примене математичких алата у нумеричкој математици.
Садржај практичне наставе Кроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима.
Литература
1Синиша Јешић: Скрипта из нумеричке анализе, Београд 2007, Sinisa Jesic: Script in numerical analysis, Belgrade 2007
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1 0.5
Методе извођења наставе Комбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 30 Усмени испит 20
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0