Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Заштита података
Акроним МС1ЗП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Јовановић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Жарко Станисављевић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Жарко Станисављевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Рачунарске мреже,
Оперативни системи 1
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима заштите података.
Разумевање основа криптографије и сигурносних протокола.
Упознавање са ризицима у мрежном окружењу и упознавање са свим нивоима на којима мере заштите треба да буду уведене.
Исход предмета Студенти ће стећи знања о начинима за одвраћање, детекцију, спречавање и неутралисање нарушавања сигурности.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Расположивост, аутентикација, ауторизација, тајност, интегритет и контрола приступа. One-Time-Pad, Алгоритми тока (RC4), блоковски алгоритми (DES, AES), асиметрични алгоритми (Diffie-Hellman, RSA), хеш функције (MD-5). Аутентикационе апликације, управљање кључевима, сигурне Web конекције, електронско плаћање. Пасивни напади, активни напади, малициозни програми. Denial of Service. Мрежне баријере.
Садржај практичне наставе Исти као и за теоријску наставу.
Литература
1William Stallings, Cryptography and Network Security, 3rd edition, Prentice Hall, 2003
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе 30 часова предавања, 30 часова вежби на табли. Приближно 70 сати самосталног учења и вежбања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 60
Семинари 0