Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Заштита од буке и вибрација
Акроним МС1ЗОБ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миомир Мијић
проф. др Драгана Шумарац Павловић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драгана Шумарац Павловић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Драгана Шумарац Павловић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Електроакустика
Циљ предмета Овај предмет даје студентима основе из области заштите од буке и вибрација као инжењерског деловања у области екологије.
Исход предмета Познавање критеријума процене угрожености буком, методе дијагностике стања буке и уобичајених метода заштите.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Уводни појмови из области заштите од буке и вибрација: бука као еколошки фактор, узнемиравање буком, психолошки и физиолошки ефекти буке. Оштећења чула слуха. Ефекти буке на говор. Критеријуми заштите, акустичка дилема. Законска регулатива из области заптите од буке и вибрација и критеријуми заштите. Основни принципи мерења нивоа звука. Мерни микрофон, врсте и намена, микрофонски предпојачавачи.
Садржај практичне наставе Лабораторијске и демонстарционе вежбе.
Литература
1Уџбеник доступан у електронском облику на сајту Катедре
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе predavanja i demonstracije u laboratoriji
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0