Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Видео системи
Акроним МС1ВС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео технологије
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Ирини Рељин
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Ирини Рељин
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Ирини Рељин
доц. др Ана Гавровска
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептом продукционог видео студија и процесирањем видео и аудио сигнала у оквиру продукције и пост продукције.
Исход предмета Разумевање контрибуционе мреже и принципа преноса мултимедијалног садржаја унутар ње. Стицање знања за обављање најважнијих видео и аудио мерења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Концепт ТВ центра, студијска и продукциона опрема. Концепт синхронизације. Миксери видео и аудио сигнала. Лонеарна и нелинеарна монтажа. Дигитални интерфејси. SDI-SDTI-ASI, рутирање видео и аудио. Видео сервери. Аутоматизација продукционог центра. AAF, mxf. Виртуелни студио. Мерења у телевизији.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе које прате предавања. Лабораторијске вежбе у рачунском центру где се врши симулација процеса у студију.
Литература
1Karl Paulsen, Moving Media Storage Technologies Applications & Workflows for Video and Media, 2011.
2Al Kovalick, Video Systems in an IT Environment, Focal Press, 2005.
3E. P. J. Tozer, Broadcast Engineer’s Reference Book, Focal Press, Oxford, 2004.
4C. Wootton, A practical guide to video and audio compression, Focal Press, Oxford, 2005.
5Актуелни материјал са Интернета и чланци из часописа
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе у рачунском центру.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0