Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Вештачка интелигенција
Акроним МС1ВИМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Татјана Лутовац
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Татјана Лутовац
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима вештачке интелигенције, њеним подобластима и применама у математици, рачунарству и електротехници.
Исход предмета Студенат је способан да препозна и реши неке проблеме из електротехнике и рачунарства
применом идеја, техника и метода вештачке интелигенције.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед развоја и области примене вештачке интелигенције. Интелигентни системи и решавање проблема. Знање, расуђивање, планирање. Неизвесно знање и планирање.
Аутоматско резоновање и деловање. Машинско учење и обучавање. Комуницирање, опажање и деловање - елементи роботике.
Садржај практичне наставе Одговарајући задаци из наведених области теоријске наставе.
Литература
1S. Kleene: "Introduction to Metamathematics", North-Holland, 1952.
2L. Wallen: " Automated Proof -Search in Non-classical Logic", MIT Press, 1990.
3L. Wos at all: " Automated Reasoning: Intoroduction and Applications" McGraw-Hill, 1992.
4L. Wos: " Journal of Automated Reasoning, Special Issue: Advances in Logic Through Automated Reasoning" , L. Wos, ed., Vol. 27, No. 2, 2001.
5G. Luger, W. A. Stubblefield: " Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving", The Benjamin/Cummings PublishingCompany, Inc. 1993.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе са решавањем проблема, домаћи задаци, дискусије
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми
Семинари 50