Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Увод у пројектовање ВЛСИ система
Акроним МС1УПВ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелена Поповић Божовић
Наставник/сарадник (за вежбе) мс Драгомир Ел Мезени
ас. мс Страхиња Јанковић
Наставник/сарадник (за ДОН) мс Драгомир Ел Мезени
ас. мс Страхиња Јанковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање са "front end" методологијом пројектовања VLSI система, основама језика за опис хардвера, програмабилним компонентама. Разумевање фаза у пројектовању VLSI система, анализе комплексности система и модуларног пројектовања. Оспособљавање за рад са софтверским пакетима за пројектовање VLSI система, имплементацију у FPGA чиповима, тестирање и вођење документације пројекта.
Исход предмета Студенти су упознати са "front end" методологијом пројектовања VLSI система и оспособљени за пројектовање, верификацију и FPGA имплементацију VLSI система средње сложености.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Језици за пројектовање хардвера: дијаграм тока HDL пројектовања. Verilog HDL и VHDL. Основне конструкције VHDL-а. Нивои пројектовања, модел понашања система, структурни модел, задавање временских параметара. Симулација и верификација. Пројектовање VLSI система коришћењем FPGA чипова: преглед актуелних FPGA фамилија, упознавање са алатима, практични аспекти пројектовања.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе, израда пројекта (VHDL) и имплементација VLSI система средње сложености (Xilinx, Spartan 3Е плоче).
Литература
1S. Sjoholm, L. Lindh, "VHDL for Designers", Prentice Hall, 1997.
2Белешке са предавања расположиве на сајту катедре/предмета
3J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić, "Digital Integrated Circuits - A Design Perspective", Prentice Hall, 2003.
4John F. Wakerly: “Digital Design – Principles and Practices and Xilinx 4.2i”, Prentice Hall Int., 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 2
Методе извођења наставе Предавања - Power Point презентацијe. У оквиру практичне наставе се студенати упознају са алатима за пројектовање и FPGA имплементацију VLSI система. Лабораторија - 3 лабораторијске вежбе и самостални рад на изради пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 40
Колоквијуми 0
Семинари 0