Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Увод у пројектовање интегрисаних кола
Акроним МС1УПК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелена Поповић Божовић
Наставник/сарадник (за вежбе) мс Драгомир Ел Мезени
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Горан Савић
мс Драгомир Ел Мезени
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са "back end" методологијом пројектовања интегрисаних кола и система. Оспособљавање студената за рад са основним софтверским пакетима за пројектовање интегрисаних кола на нивоу маски.
Исход предмета Студенти су упознати са основним техникама пројектовања интегрисаних кола и оспособљени за пројектовање и верификацију пројеката интегрисаних кола и система мање сложености.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед области. CMOS технолошки поступак. Модели MOS транзистора. SPICE параметри. Последице смањења димензија транзистора. Full-custom пројектовање, правила, практични аспекти. Standard-cell пројектовање. Аутоматизација пројектовања. Eкстракција параметара и симулација. Капацитивна оптерећења. Пројектовање структуираних дигиталних кола, начини тактовања. Ринг осцилатори. Дисипација снаге.
Садржај практичне наставе Студенти раде обавезан пројекат (Magic, Spice, IRSIM) у неколико фаза, полазећи од пројектовања маски и симулације једноставних интегрисаних кола, кроз хијерархијски дизајн, до повезивања и верификације у интегрисани систем мање сложености.
Литература
1A. Павасовић: Пројектовање интегрисаних кола (скрипта), расположива на сајту катедре/предмета
2J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić, "Digital Integrated Circuits - A Design Perspective", Prentice Hall, 2003.
3Белешке са предавања расположиве на сајту катедре/предмета
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 2
Методе извођења наставе Предавања - Power Point презентације. У оквиру практичне наставе се решавају примери на табли, а часови у лабораторији се користе за самосталан рад студената, презентацију резултата и одбрану појединих фаза пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0