Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Управљање електронским садржајима
Акроним МС1УЕС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Игор Тартаља
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Игор Тартаља
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема формалних услова.
Циљ предмета Разумевање улоге и концепата савремених система за управљање електронским садржајима (CMS - Content Management System). Овладавање типовима, функцијама, архитектуром и инфраструктуром CMS.
Исход предмета Способност коришћења CMS за израду динамичких веб-сајтова. Способност пројектовања новог или доградње постојећих CMS за специфичне домене примене.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дефиниције CMS. Историјат развоја CMS. Мултимедијални садржаји. Карактеристичне функције и компоненте CMS. Класификација CMS. Типичне архитектуре CMS. Примери шире распрострањених CMS. Веб-оријентисани CMS. CMS у едукацији (LCMS - Learning CMS). Студијски примери.
Садржај практичне наставе Израда веб портала коришћењем неког од расположивих CMS отвореног кода. Допуна CMS отвореног кода новим функционалностима и дорада портала коришћењем нових могућности CMS.
Литература
1Mauthe, A., Thomas, P., "Professional Content Management Systems - Handling Digital Media Assets", Wiley, 2004.
2Addey, D., Ellis, J., Suh, P., Thiemecke, D., "Content Management Systems", Peer Information Inc., 2002.
3Hackos, J., T., "Content Management for Dynamic Web Delivery", Wiley, 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, семинарски радови и рад у лабораторији на задатом пројекту уз консултације и презентацију резултата.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 40
Колоквијуми 0
Семинари 20