Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Техника високог напона 2
Акроним МС1ТВ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетски системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Дарко Шошић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Горан Добрић
доц. др Жељко Ђуришић
проф. др Јован Микуловић
доц. др Дарко Шошић
ас. Милета Жарковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Оспособљавање студената да врше високонапонска испитивања и мерења у лабораторијама за високи напон.
Исход предмета Студенти се оспособљавају да раде са високонапонском опремом у високонапонским лабораторијама и такође стичу знања која омогућавају да конструишу опрему за лабораторије за високи напон. Студенти су оспособљени да раде и високонапонска мерења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Пражњења у чврстим, течним и гасовитим диелектрицима. Извори високог наизменичног, једносмерног и ударног напона. Мерења напона и струја. Примена осцилоскопа у високонапонским мерењима. Примена оптичких метода у високонапонским мерењима.
Садржај практичне наставе Практична настава се своди на извођење експерименталних вежби у лабораторији и рачунских задатака у учионици..
Литература
1Милан Савић, Златан Стојковић: “Техника високог напона-атмосферски пренапони”, Електротехнички факултет, 2001., Milan Savić and Zlatan Stojković : High voltage technique - Lightning overvoltages, Faculty of Electrical Engineering, 2001 (in Serbian).
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе Класична предавања. Вежбе обухватају лабораторијске вежбе и вежбе на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 70
Семинари 0