Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Теорија стохастичких система
Акроним МС1ТСС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Ковачевић
проф. др Срђан Станковић
проф. др Жељко Ђуровић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Предраг Тадић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да студенти овладају основним техникама моделирања и анализе стохастичких процеса, теорије естимације параметара и стања система, као и елементима управљања стохастичким системима.
Исход предмета Након положеног курса, од студената се очекује да имају следеће вештине: да анализирају и моделирају стохастичке процесе, да примене различите технике естимације параметара и стања стохастичких система, и да овладају основним техникама управљања стохастичким системима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дефиниција стохастичких процеса; стационарност, ергодичност, бели стохастички процес; спектрална анализа стохастичких процеса; пропагација стохастичких процеса кроз системе; Основи теорије естимације; Естимација детерминистичких и стохастичких параметара; Естимација стања стохастичких система; Виенер-ов филтер, Калман-ов филтер, Проширени Калман-ов филтер.
Садржај практичне наставе Студенти имају обавезу да коришћењем програмског пакета МАТЛАБ испројектују неке од поменутих естиматора.
Литература
1Fundamnals of Stochastic Systems and Signals and Estimation Theory, B. Kovacevic, Z. Djurovic, Springer Verlag, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања и 15 часова аудиториних вежби
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 50 Усмени испит 50
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0