Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Термовизијски системи
Акроним МС1ТС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Жарко Барбарић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Разумеванје процеса инфрацрвеног зрачења природних оbјеката, детекција и интерпретација детектованих инфрацрвених зрачења објеката. Примена нови знања у привреди и медицини.
Исход предмета Примена сазнања у применама термовизијских сензора и обради термовизијске слике сцене, самостално конципирање и пројектовање, као и одржаванје термовизијских уреđаја и система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Тачкаст и површинске извори зрачења, инфрацрвено зрачење типичног циља, зрачење позадине, спектрални контраст сцене. Примарна и секундарна оптика, детектори, хладњак и електроника.Процена спектралне трансмитивности и спектралне радијансе атмосфере користећи МОДТРАН компјутерски програм. Осетљивост детектора, просторна и термална резолуција.
Садржај практичне наставе Примена софтверских алата у анализи термовизијских система. Примери у MATLAB-у прорачуна просторне расподеле темепратуре. Основни принципи анализе термалних слика.
Литература
1Gerald C. Holst, Infrared Imaging Systems: Design, Analysis, Modeling, and Testing XX, Orlando, Florida, United States, Sponsored and Published by SPIE, 2009, Gerald C. Holst, Infrared Imaging Systems: Design, Analysis, Modeling, and Testing XX, Orlando, Florida, United States, Sponsored and Published by SPIE, 2009
2Michael Vollmer and Klaus-Peter M¨ollmann, Infrared Thermal Imaging, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Copyright 2010, Michael Vollmer and Klaus-Peter M¨ollmann, Infrared Thermal Imaging, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Copyright 2010
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Комбинован, презентације и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит
Пројекти 70
Колоквијуми
Семинари 0