Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Теорија информација и кодови у телекомуникацијама
Акроним МС1ТИК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео технологије
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Иваниш
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Предраг Иваниш
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Предраг Иваниш
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Циљ предмета је да се изложе основне поставке Теорије информација, као и да се систематски представе основи кодовања извора, основне технике каналног и линијског кодовања, као и елемената криптологије.
Исход предмета Оспособљавање студената за разумевање основних појмова теорије информација, основних метода конструкције и декодовања заштитних кодова. Поред тога ће бити у могућности да прате најновија достигнућа компресије и криптологије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Ентропија. Марковљеви извори. Дијаграм стања и трелис. Дискретни и континуални извори информација. Теорема о кодовању извора. Компресија података. Модели дискретног канала и капацитет канала. Теорема о каналном кодовању. Линеарни блок кодови, интерливинг. Увод у цикличне кодове. Конволуциони кодови. Увод у турбо кодове и просторно временске кодове. Теорија информација и криптографија.
Садржај практичне наставе Аудиторне и лабораторијске вежбе
Литература
11. Д. Драјић, П. Иваниш, Увод у теорију информација и кодовање, III изд. Академска мисао, Београд, 2009., D. Drajic, P. Ivanis, Introduction in information theory and coding, 3rd ed., Academic mind, Belgrade, 2009.
2T.M. Cover, J.A. Thomas, Elements on Information Theory, John Wiley & Sons, 2nd ed, 2006
32. S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, fundamentals and applications, 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 5 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 25
Семинари 0