Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Тржиште електричне енергије и дерегулација
Акроним МС1ТЕД
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетски системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Дарко Шошић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са основним принципима и концептима тржишта у електроенергетским системима.
Исход предмета Формирање појмовника потребног инжењеру из економије и електроенергетских система, за рад на берзи електричне енергије, као трговцу и брокеру, као планеру, као инжењеру код независних генератора, у мрежи, за рад у контролном центру, код независног оператера система, у регулаторној агенцији, и сл.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Типови електропривреда с обзиром на степен дерегулације. kWh као роба. Билатерална трговинатрансакције и пул. Фер утакмица и тржишна моћ. Мрежа, сигурност и загушење. ATC. Помоћне услуге. Берзе.
Садржај практичне наставе Мрежа, сигурност и загушење. ATC.
Литература
1http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=15
2D. Kirschen, G. Strbac, "Fundamentals of Power System Economics", John Wiley and Sons, 2004, USA
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 30 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0