Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Теорија алгоритама
Акроним МС1ТА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Мило Томашевић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Мило Томашевић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Курсеви Алгоритми и структуре података 1 и 2
Циљ предмета Упознавање са напредним концептима теорије алгоритама, анализом и имплементацијом алгоритама и алгоритмима из више специфичних група.
Исход предмета Очекује се дубоко познавање и разумевање алгоритама из више релевантних група, способност њихове анализе и ефикасне имплементације.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Алгоритми и структуре података. Анализа и имплементација алгоритама. Напредне структуре података. Обрада стрингова и скупова. Напредни графовски алгоритми. Геометријски алгоритми. Паралелни алгоритми. Компресија. Криптографски алгоритми. Генетски алгоритми. Динамичко и линеарно програмирање.
Садржај практичне наставе Демонстрација рада алгоритама у визуелним симулационим окружењима. Решавање практичних проблема и задатака. Имплементација алгоритама и евалуација њихових перформанси.
Литература
1Cormen, Leiserson, Rivest, Intoduction to Algorithms, MIT Press, 1994.
2Sedgewick, Algorithms, Addison Wesley, 1990.
3Tomasevic, Algoritmi i strukture podataka, Akademska misao, 2010.., Algorithms and Data structures
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми
Семинари 0