Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи за навигацију
Акроним МС1СЗН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Стевица Граовац
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Стевица Граовац
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен предмет "Аутоматско вођење објеката у простору" - OS4AVO
Циљ предмета Упознавање студената са основама навигационих система и алгоритама, инерцијалним сензорима, моделирањем грешака и њиховим физичким узроцима, пропагацијом грешака у навигационом алгоритму и начинима за њихову компензацију.
Исход предмета Разумевање природе процеса навигације са становишта расположивих метода, извора нетачности, избора структуре и елемената система и примене оптималне естимације за поправку тачности. Оспособљавање студената за моделирање навигационих система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Координатни системи од интереса и везе међу њима, Инерцијални сензори - жироскопи и акцелерометри, Инерцијални навигациони алгоритми, Основе система глобалног позиционирања, Основе визуелне навигације, Оптимална естимација у примени код интегрисаних система.
Садржај практичне наставе Примери система: strap-down INS, GPS, интеграција INS и GPS, управљање робота на бази визуелне навигације. Самостална израда симулационих модела навигационих алгоритама.
Литература
1С. Граовац: "Аутоматско вођење објеката у простору", Академска мисао, 2005.
2J. A. Farrel, M. Barth: "The Global Positioning System & Inertial Navigation", McGraw-Hill, 1999.
3A. Lawrence: "Modern Inertial Technology", Springer, 1998.
4K. Kanatani: "Geometric Computation for Machine Vision", Clarendon Press, 1993.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе на рачунару, анализа препоручене литературе, индивидуални домаћи задаци и пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти 40
Колоквијуми 0
Семинари 0