Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Снимање и обрада звука
Акроним МС1СОЗ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео технологије
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Борис Деспот
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драгана Шумарац Павловић
проф. др Борис Деспот
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Elektroakustika
Циљ предмета Primena audio uređaja i sistema za snimanje i obradu zvuka.
Исход предмета Bolje razumevanje primene audio uređaja i sistema u sredstvima masovnih komunikacija i umetnosti.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Teorijski deo nastave obuhvata sledeće metodske jedinice: Uvod u ProTuls, Mikrofonski koncept, Audio miksete, Všekanalno snimanje zvuka, Amplitudski procesori, Spektralni procesori, Vremenski procesori i Uvod u MIDI sisteme.
Садржај практичне наставе Praktična nastava obuhvata dve samostalne laboratorijske vežbe iz snimanja signala i dve vežbe iz obrade signala.
Литература
1David Miles Huber and Robert E. Runstein: Modern Recording Techniques. Focal Press (7th edition), Oxford, 2010.
2Mijić, Miomir: Audio sistemi. Akademska misao, Beograd, 2011., Mijić, Miomir: Audio Systems. Akademska misao, Belgrade, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Predavanja uz pokaznu, praktičnu nastavu koja obuhvata metodske jedinice predviđene nastavnim planom i programom predmeta.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 0
Практична настава 50 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0