Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи отпорни на отказе
Акроним МС1СОН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Ђорђевић
проф. др Мирослав Бојовић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Јован Ђорђевић
проф. др Мирослав Бојовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Архитектура и организација рачунара 1 и 2, Оперативни системи 1и 2, Програмски језици 1 и 2, Рачунарске мреже
Циљ предмета Учење хардверских и софтверских механизама и техника смањења осетљивости на отказе и оспособљавање студената да моделирају, пројектују и вреднују такве системе.
Исход предмета Овладавање методологијом и техникама моделирања, пројектовања и вредновања система са смањеном осетљивошћу на отказе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дефиниција Смањене осетљивости на отказе (СОО). Хардверске и софтверске архитектуре за СОО. Поузданост и СОО софтвера. Моделирање, Пројектовање и Вредновање СОО система. Специфичности пројектовања за различите критичне примене. Примери реализованих система.
Садржај практичне наставе Нема
Литература
1M.L. Shooman, Reliability of Computer Systems and Networks: Fault Tolerance, Analysis, and Design, Wiley, 2002.
2D. P. Siewiorek, R. S. Swarz, The Theory and Practice of Reliable System Design, Digital Press, 1998.
3M. R. Lyu (Edited), Software Fault Tolerance, John Wiley & Sons, 1995.
4Одабрани стручни и научни радови, Selected papers
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе 30 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + projekat.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти 10
Колоквијуми 0
Семинари 20