Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Социолошки и професионални аспекти рачунарства
Акроним МС1СИП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јелица Протић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Јелица Протић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са проблемима и изазовима са којима се суочавају рачунарски професионалци и корисници рачунара у савременом друштву. Сагледавање социјалних, правних и етичких аспеката професије, као и њеног историјског развоја и потенцијала за будућност. Истицање значаја нетехничких аспекта професије и утицаја увођења нових хардверских и софтверских производа на друштво, групе и појединце.
Исход предмета Студенти ће бити у стању да: идентификују значајне, континуиране трендове у историји рачунарства, разумеју допринос појединих научника из ове области, процене друштвене промене настале употребом рачунара, заштите приватности и супротставе се социјалном инжењерингу, разумеју последице софтверске пиратерије, напишу правилник о политици сигурности у компанији, усвоје кодекс професионалне етике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Историја рачунарства и утицај рачунара на друштво, посебно на комуникације и државне службе. Развој и утицај Интернета. Дигитални јаз. Заштита приватности. Социјални аспекти сигурности. Лиценцирање софтвера. Заштита интелектуалне својине. Софтверска пиратерија. Поузданост и расположивост рачунара, управљање ризицима. Професионални етички кодекс и ставови организација IEEE и ACM.
Садржај практичне наставе Разматрање најактуелнијих технолошких, пословних и друштвених тема везаних за примену рачунара кроз студије случајева, дискусије, разматрања различитих аспеката комуникације са корисницима софтвера.
Литература
1Sara Baase, "The Gift of Fire: Social, Legal and Ethical Issues in Computing," Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 2003.
2Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice (Version 5.2), as recommended by the ACM/IEEE-CS Joint Task Force on Software Engineering Ethics and Professional Practices, 1999.
3Dennis Shasha, Cathy Lazere, "Out of their Minds: The Lives and Discoveries of 15 Great Computer Scientists," Springer, 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, анализа литературе и писање есеја, индивидуалне презентације, групни пројекат, студије случајева лиценцирања софтвера, студије случајева рачунарског криминала.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 60
Колоквијуми 0
Семинари 0