Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Специјалне функције
Акроним МС1СФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Ненад Цакић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Ненад Цакић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Познавање математичке анализе, Комплексне анализе,теорије функција, комбинаторне анализе
Циљ предмета Упознавање студената са ортогоналним полиномима и Беселовим функцијама и њиховим применама у електротехници,електромагнетици, телекомуникацијама и квантној механици. Проучаваће се и линеарне и нелинеарне диференцијалне једначине .
Исход предмета Оспособљавање студента да препознаје и решава проблеме из електротехнике у којима се појављују Специјалне функције и одговарајуће диференцијалне једначине као математички модел.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Ортогонални полиноми,Беселови функције и полиноми, Хипергеометријска функција,Лапласова диференцијална једначина, Специјални бројеви, Примена у комбинаторној анализи
Садржај практичне наставе Решавање разних проблема и једначина применом Специјалних функција.
Литература
1Д.С.Митриновић : УВОД У СПЕЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ. Грађ.књига.Београд 1980
2Н.П.Цакић : Специјалне функције и једначине математичке физике. Скрипта
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе 15 сати наставе + 15 сати вежби на табли + 7,5 сата консултација у вези са домаћим задацима, испитна крају курса. Студенти би требало да проведу 42 сати у учењу и решавању вежби самостално, 1,5 сати недељно током семестра и додатних 20 сати касније.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0