Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи даљинског осматрања
Акроним МС1СДО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Жарко Барбарић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Nема
Циљ предмета Упознавање студената са проблемима и изазовима даљинскe детекције и значаја података и информација добијених од система даљинске детекције у савременом друштву. Наглашавајући значај техничких аспеката професије и утицај нових хардверских и софтверских производа на конфигурације система даљинског осматрања.
Исход предмета Студенти ће бити у стању да: идентификују значајне трендове у удаљеној детекцији, разумеju допринос неких научника у овој области, процењују податке даљинске детекције, разумеју конфигурације нових система даљинског осматрања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Сунчево зрачење, инфрацрвено зрачење објеката на Земљи, атмосфера, оптика и детектори сензора, прозрачност атмосфере. Врсте платформи даљинског осматрања, висина и брзине орбите и периода сателита. Геометријске и радиометричан карактеристике и формати слика.
Садржај практичне наставе Примена софтверских алата у анализи сисмтема даљинског осматрања. Примери у MATLAB-у прорачуна просторне расподеле радијансе. Основни принципи симупације склопова и система даљинског осматрања.
Литература
1Noam Levin, Fundamentals of Remote Sensing,Remote Sensing Laboratory, Geography Department, Tel Aviv University, Israel,1999, Noam Levin, Fundamentals of Remote Sensing,Remote Sensing Laboratory, Geography Department, Tel Aviv University, Israel, 1999
2James B. Campbell, Randolph H. Wynne,Introduction to remote sensing, New York : Guilford Press, 2011., B. Campbell, Randolph H. Wynne,Introduction to remote sensing, New York : Guilford Press, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Комбиновано, предавање на табли, презентације, вежбе и пројектни задатак.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит
Пројекти 70
Колоквијуми
Семинари 0