Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Сателитски системи
Акроним МС1САТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов НЕМА
Циљ предмета Упознаванје са основама сателитских телекомуникационих и навигационих система и интеграцијом позиционих и инерцијалних система.
Исход предмета Након курса студенти постају упознати са функционисанјем сателитских телекомуникационих и навигационих система и њихова интеграција.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод-типови сателитских система, Основе буђета линка, орбитална механика, типови модулација и приступа, Деталјно разматрање буђета линка- перформансе целокупног линка, расподела спектра према сервисима.
Упознаванје са системима за глобалну навигацију (GPS, GLONASS, GALILEO, EGNOS , SBAS ).
Садржај практичне наставе НЕМА
Литература
1Fundamentals of Astrodynamics and Applications; David A. Valado; Space Technology Library, Second Printing 2004.
2Gerard Maral, Michel Bousquet; Satellite communications systems, John Wiley&Sons, LTD,NJ 2004.
3Satellite communications; Timothy Pratt, Charles Bostian , Jeremy Allnut; JohnWiley&Sons, NJ 2003.
4Pratap Misra and Per Enge, Global positioning system, second edition, Ganga-Jamuna Press, 2006.
5S. Grewal. Ph.D., PE, at all , “Global positioning systems, Inertial navigations, and Integration”, ISBN 0-471-35032-X, John Wiley & Sons, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 30 часова предавања, 15 часова за аудиторне вежбе. Приближно 60 часова самосталног учења и вежбања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 20
Колоквијуми 20
Семинари 0