Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Савремени радарски системи
Акроним МС1САР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов НЕМА
Циљ предмета Упознавање са основама радиолокација и пројектовањем радарских система различитих намена.
Исход предмета Након курса студенти постају упознати са функционисањем и пројектовањем радарских система различитих намена..
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Радарска једначина, однос сигнал-шум, радарска површина цилја, једнозначно одређивање домета и брѕине, клатери, детекција и пројектовање пријемника, предајника и антенских система, импулсних, CW, FM и радара ѕа сниманје терена(SAR).
Садржај практичне наставе НЕМА
Литература
1Indroduction to Radar Systems”, M.I. Skolnik, 3rd ed., 2001, McGraw-Hill, ISBN 0-07-290980-3.
2Doppler Radar and Weather Observations”, R.J. Doviak & D.S. Zrnic, 2nd ed., 1993,Academic Press, ISBN 0-12-221422-6.
3Ricards Mark, " Fundamentals of radar signal processing", Mc Graw- Hill. 2005
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе 30 часова предавања, 15 часова за аудиторне вежбе. Приближно 60 часова самосталног учења и вежбања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 20
Колоквијуми 20
Семинари 0