Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Симболичка алгебра
Акроним МС1СА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Малешевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ивана Јововић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Математика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1МM2)
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима симболичке алгебре са применом у електротехници и рачунарству.
Исход предмета Студенти су оспособљени да примењују алгоритме симболичке алгебре засноване на Гребнеровим базама полиномских идеала.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Системи рачунарске алгебре и решавање система полиномских јеначина. Прстени, идеали и поља. Прстен полинома једне и више променљивих. Мономијални идеали и пореци. Алгоритам дељења. Гребнерова база и Бухбергеров алгоритам. Минимална и редукована Гребнерова база. Примене Гребнерових база на решивост система, рачунарску графику и роботику.
Садржај практичне наставе Кроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у рачунарству и техници.
Литература
1R. Karp: Great Algorithms, CS Cousre 294-5, spring 2006, Berkeley (http://www.cs.berkeley.edu/~karp/greatalgo/)
2D.A. Cox, J.B. Little, D. O'Shea: Ideals, Varieties, and Algorithms - An Introduction to Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra, Springer 3rd ed. 2007.
3K. Geddes, S. Czapor, G. Labahn: Algorithms for Computer Algebra, Kluwer, Boston, MA, 1992.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Комбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, бесплатног математичког софтвера (SAGE, SymPy), индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0