Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Спинтроника
Акроним МС1С
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са концептом спина електрона. Упознавање са основним принципима спинтроничких направа. Увођење појма магнетских полупроводника. Упознавање са постојећим применама спинтронике у изради МРАМа и логичких кола.
Исход предмета Изучавањем овог предмета студент се упознаје са основним концептима нове научне дисциплине у којој је носилац информације спин електрона. Предмет припрема студента за разумевање и прихватање нових технологија које свој рад базирају на спинтроници.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Квантно-механичко разматрање спина. Спин у полупроводницима. Рашба и Дрезелхаус ефекат. Феромагнетски III-V полупроводници и њихове хетероструктуре. Ињекција спина и транспорт. Кохеренција и прецесија спина. Оптичка манипулација и чување спинске кохеренције. Кјубит. Гигантска магнетоотпорност.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Дејан Гвоздић:"Увод у спинтронику", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/ms1s/?p=materijali, Dejan Gvozdić:"Introduction to spintronics", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/ms1s/?p=materijali
2J. Fabian, A. Matos-Abiague, C. Ertler, P. Stano, I. Zutic, "Semiconductor Spintronics," Acta Physica Slovaca 57, 565 (2007)
3U.Ekenberg and D.M. Gvozdić, Chapter 11: „Spin Splitting in Modulation-Doped Semiconductor Quantum Wells,“ in "Quantum Wells: Theory, Fabrication and Applications," Nova Science Publishers, 2009;
4D.D.Awschalom, D.Loss, N.Samarth: "Semiconductor Spintronics and Quantum Computation", Springer, 2002.
5Supriyo Bawdyopadhyay, Marc Gahay, "Introduction to spintronics," CRC Press, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
4 0
Методе извођења наставе Предмет се изводи путем предавања. Део активности спроводе и сами студенти кроз припрему пројекта са презентацијом или кроз израду научног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 70
Колоквијуми 0
Семинари 0