Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Робусни системи управљања
Акроним МС1РСУ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Ракић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Александар Ракић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положени предмети: Системи аутоматског управљања 1 (ОС3СА1) и Системи аутоматског управљања 2 (ОС3СА2) или њима еквивалентни предмети (анализа и пројектовање линеарних система управљања).
Циљ предмета Упознавање студената са методама анализе робусности и пројектовања робусних система управљања за објекте управљања са једним улазом и једним излазом.
Исход предмета Студенти су оспособљењи за: проучавање и моделирање грешака моделирања, пројектовање адекватних робусних система моноваријабилног управљања, анализу робусних особина система затворене спреге.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основне особине линеарних динамичких система. Спецификације перформанси. Грешке моделирања и робусност. Линеарна фракциона трансформација. Сингуларне вредности и структуриране сингуларне вредности. Робусна стабилност. Робусна перформанса. Методе пројектовања базирране на спецификацијама затворене спреге. Методе пројектовања базиране на спецификацијама отворене спреге.
Садржај практичне наставе Анализа основних особина линеарних модела. Креирање робусних модела. Анализа робусне стабилности и робусне перформансе. Примена метода пројектовања робусних система управљања. Методе пројектовања на основу спецификација затворене спреге. Методе пројектовања на основу спецификација отворене спреге.
Литература
1S. Skogestad, and I. Postlethwaite, Multivariable Feedback Control, Willey, England, 1996.
2K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
3J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе. Студенти су обавезни да реше и одбране индивидуално додељени пројектни задатак, који им доноси испитне поене.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 50 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0