Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Роботски системи
Акроним МС1РС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Коста Јовановић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са мултидисциплинарним проблемима који се јављају у роботици и начином њиховог решавања. Развој интегралног приступа мултидисциплинарним системима
Исход предмета Студент је упознат са различитим роботиским системим. Оспособљавања студената за рад на развоју и примени робота, као и за даље усавршавање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Кинематика. Динамика. Планирање кретања. Архитектура робота. Роботи са паралелним механизмима. Роботи са флексибилним елементима. Роботске руке и хватање. Роботи на точковима. Двоножни роботи. Егзоскелети. Микро/нано роботи. Индустријски роботи. Подводни, копнени и летећи механизми. Роботи у хирургији и рехабилитацији. Интеракција човек-робот. Вештачка интелигенција у роботици. Робоетика.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе базиране на симулатору.
Литература
1B. Siciliano, O Khatib, Springer handbook of robotics, Springer-Verlag, Berlin.
2В. Поткоњак, Роботика, Универзитет у Београду.
3S. Y. Nof, Handbook of Industrial Robotics, publ. John Wiley.
4специфична књишка и часописна литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, лабораторијске вежбе, семинари, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 40