Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Робусна мултиваријабилна регулација
Акроним МС1РМР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Ракић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Александар Ракић
ас. мр Сања Вујновић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положени предмети: Системи аутоматског управљања 1 (ОС3СА1) и Системи аутоматског управљања 2 (ОС3СА2) или њима еквивалентни предмети (анализа и пројектовање линеарних система управљања).
Циљ предмета Упознавање студената са математичким основама моделирања линеарних мултиваријабилних система, као и методама анализе номиналних и робусних особина система затворене спреге. Оспособљавање студената за креирање робусних модела. Упознавање студената са методама пројектовања робусних система управљања.
Исход предмета Студенти су способни да: изврше адекватну анализу објекта управљања, формирају робусни модел и спецификације перформанси система затворене спреге, те да пројектују систем робусног управљања неком од усвојених метода. Такође, студенти су способни да изврше анализу остварених особина пројектованог система управљања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Репрезентација и основне особине мултиваријабилних линеарних модела. Грешке моделирања и робусни модели. Робусна стабилност. Робусне перформансе. Структурирана сингуларна вредност. Структура и методе пројектовања робусних система управљања.
Садржај практичне наставе Анализа основних особина мултиваријабилних линеарних модела. Креирање робусних модела. Анализа робусне стабилности и робусне перформансе. Примена метода пројектовања робусних система управљања. Методе пројектовања на основу спецификација затворене спреге. Методе пројектовања на основу спецификација отворене спреге.
Литература
1S. Skogestad, I. Postlethwaite: Multivariable Feedback Control, Willey, England, 1996.
2K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
3J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе. Студенти су обавезни да реше и одбране индивидуално додељени пројектни задатак, који им доноси испитне поене.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 50 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0