Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Рачунарске мреже 2
Акроним МС1РМ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Славко Гајин
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Славко Гајин
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Рачунарске мреже
Циљ предмета Циљ је да се студенти обуче за самостални практичан рад на пројектовању рачунарских мрежа и конфигурисању мрежних уређаја.
Исход предмета Предмет нуди теоријску основу и потребно знање за пројектовање рачунарских мрежа и рад на мрежним уређајим. Савладавањем знања из овог предмета кроз интензивни рад на симулатору рачунарских мрежа, студенти стичу практичну вештину у конфигурисању комуникационих протокола и сервиса на решавању конкретног проблема.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Пројектовање рачунарским мрежа - топологија, адресирање; Конфигурисање свичева и LAN/WAN технологија - STP, VLAN, PPP; Конфигурисање рутера и технологија на мрежном нивоу - RIP, OSPF, BGP, редистрибуција рута, NAT; Конфигурисање сервиса на апликативном нивоу - DHCP, DNS.
Садржај практичне наставе Самостални рад на симулатору, решавање вежби, израда пројекта и конфигурисање мрежних уређаја .
Литература
1CCENT/CCNA ICND1, official exam certification guide, Wendell Odom, Cisco Press, 2008
2Даглас Е. Комер, Повезивање мрежа TCP/IP - принципи, протоколи и архитектуре: ЦЕТ 2001.
3Sam Halabi “Internet routing rchitectures”, Cisco press
4Sam Halabi - OSPF Design Guide, Cisco Press
5Building Scalable Cisco Networks, Catherine Paquet, Diane Teare, Cisco Press, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, менторске консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0