Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Руски језик
Акроним МС1РЈ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета - Проширивање и обогаћивање употребе стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама,
- Састављање кратких писаних форми (резимеа, апстракта, пословног писма, техничког описа на руском језику).
Исход предмета - Усавршавање способности комуникације у писаном облику
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе - Тематски и граматички садржаји су прилагођени наставним плановима предмета из струке и састоје се из основног текста, лексичких кометара, карактеристичних синтаксичких конструкција и вежбања (превођење са руског језика и на руски језик),
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Оригинални текстови (чланци из стручних часописа, интернет презентације)
2www.gramota.ru
3СПРАВОЧНИК-ПРАКТИКУМ культура устной и письменной речи делового человека, Флинта, Наука, М. 2002
4RUSKI JEZIK, Dr Vučina Raičević (poslovna i svakodnevna komunikacija), INSTITUTE OF ECONOMIC DIPLOMACY, Beograd 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, дискусије и презентације на страном језику
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0