Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Регулација електромоторних погона
Акроним МС1РЕП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов основна предзнања из електромоторних погона
Циљ предмета Упознавање студената са значајем регулисаних електромоторних погона, управљачким структурама погона, методама анализе, интеграције неопходне опреме, и избор структуре и параметара регулационог подсистема. Проучавање савремених стратегија управљања и њихова примена у регулисаним погонима.
Исход предмета Познавање суштине и разумевање основних принципа и специфичности регулисаних електромоторних погона. Способност конципирања, пројектовања и избора начина напајања и управљања. Познавање типичних решења и опреме.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Регулисани погон као систем са повратном везом. Оцена квалитета регулисаних погона. Методе анализе. Реализација. Погони са моторима једносмерне струје. Управљање напоном индукта и побудом. Анализа и синтеза. Погони са асинхроним моторима. Погони са напонским и струјним инвертором. Скаларно и векторско управљање. Примери реализованих система.
Садржај практичне наставе Сврха регулације, повратне везе по струји, брзини и положају, регулатори и други елементи, стабилност, статичке и динамичке перформансе. Анализа у фреквентном и временском домену. Динамичка блок-шема, анализа помоћу рачунарске симулације, избор структуре, оптимална појачања и временске константе, адаптација, опсервери. Лаб. вежбе: регулисани погони са једносмерним и асинхроним моторима.
Литература
1Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић „Вишемоторни погони“, Академска мисао, 2011.
2Владан Вучковић: Електрични погони, Електротехнички факултет, Београд 1997.
3Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије"
4Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос, ...... ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака”
5W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 1985. `
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1.5 0.5
Методе извођења наставе Предавања, рачунске вежбе лабораторијске вежбе, презентације, демонстрације, пројекат, семинарски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 40
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 20
Колоквијуми 0
Семинари 10