Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Рачунарска електроника
Акроним МС1РЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Прокин
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) мс Драгомир Ел Мезени
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са микропроцесором и машинским програмирањем, као и основним периферијама микропроцесора и начинима њиховог хардверског и софтверског повезивања са микропроцесором.
Исход предмета Оспособљавање за пројектовање микропроцесорских система са основним периферијама и програмирање спрежних програма на машинском језику.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Микропроцесор 80x86, адресирање меморија и периферија, временски дијаграми, прекиди, контролер прекида 8259А, тајмери и бројачи, читање тајмера и бројача, ресет и НМИ, ДМА пренос, ДМА контролер 8237А, тастатура и дигитални улази, дебаунсирање тастатуре, заштита спољашњих прикључака, ЛЕД дисплеј, сканирање ЛЕД дисплеја, ЛЦД дисплеј, алфанумерички ЛЦД модул, специјализоване меморије.
Садржај практичне наставе 3 лабораторијске вежбе: 1) адресирање података и сегментација меморије, 2) потпрограми и њихово позивање из главног програма, 3) компајлирање, линковање, тестирање и дебаговање програма на машинском језику коришћењем потпрограма и различитих начина адресирања.
Литература
1М. Прокин, "Рачунарска електроника", Академска мисао, Београд, 2006.
22. Wayne Wolf, “High-Performance Embedded Computing: Architectures, Applications, and Methodologies”, Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier Inc. San Francisco, USA, 2007.
33. Richard Zurawski, “Embedded Systems Handbook”, CRC Press, Boca Raton, USA, 2006.
44. P. Marwedel, “Embedded System Design”, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0