Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Радиотехника
Акроним МС1Р
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Наташа Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Ирена Марковић
проф. др Наташа Нешковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Ирена Марковић
проф. др Наташа Нешковић
мс Милан Чабаркапа
ас. мс Владимир Славковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Радио комуникације
Циљ предмета Хардверска структура радио-система. Пројектовање и организација примопредајне локације за различите радио системe. Концепти ускопојасних и широкопојасних примопредајника. Технике линеаризације појачавача снаге: feedback, predistortion, feedforward и комбиновани приступи. Проблеми реализације реконфигурабилних примопредајника. Rазличитe архитектурe примопредајника за реализацију MIMO система.
Исход предмета Студенти су упознати са принципима рада различитих архитектура примопредајника. Могу да анализирају хардверску структуру радио станице, и изврше њено софтверско конфигурисање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основне архитектуре примопредајника. Антенски системи (и адаптивни). Тилтовање антена. Повезивање примопредајника на антенски систем. Мешачи. LO синтетизатори. Аутоматска регулација појачања. Специјалне технике одабирања. Дигиталне варијанте суперхетеродиних и примопредајника са директном конверзијом. Технике линеаризације појачавача снаге. Реконфигурабилни примопредајници и MIMO системи.
Садржај практичне наставе Мерења сигнала у карактеристичним тачкама пријемника суперхетеродиног типа. Анализа слабљења које уноси систем за повезивање примопредајника на антенски систем и анализа могућих реализација система ѕа даљинско подешавање електричног downtilt-а кроз софтверске пакете развијене за те намене. Хардверско и софтверско конфигурисање и анализа рада GSM и UMTS базне станице.
Литература
1J.H. Reed, "Software radio, A modern Approach to Radio Engineering", Prentice Hall, 2002.
2M. Rumney, "LTE and the Evolution to 4G Wireless", Agilent Technologies, 2008.
3P. Burns, "Software Defined Radio for 3G", Artech House, 2003.
4A. Mohammadi, F.M. Ghannouchi, "RF Transceiver Design for MIMO Wireless Communications", Springer, 2012.
51. A. V. Raisanen, A. Lehto, Radio Engineering for Wireless Communication and SensorApplications, Artech House, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0