Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање телекомуникационих мрежа
Акроним МС1ПТМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Александар Нешковић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Александар Нешковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са процесом анализе потреба корисника и пројектовања ТК мрежа.
Развијање аналитичке способности студената са становишта рашчлањивања захтева корисника и повезивања са могућностима расположивих технологија за изградњу мрежа.
Упознавање студената са законском регулативном ове области.
Исход предмета Студенти би требало да:
- знају да анализирају пројектни задатак;
- знају да ураде техничко решење сложене телекомуникационе мреже која обухвата дело система унутар објекта као и део система изван објеката;
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Законска регулатива. Типови информација. ТК мреже и системи. Комуникациони захтеви ТК сервиса.
Структурни кабловски системи. IP/MPLS, WDM технологија. Пројектовање LAN, МАN, WАN и метро мрежа. Системи за надзор и управљање мрежама Израда техничке документације за пројектовану мрежу. Примери и анализе реалних пројеката телекомуникационих мрежа
Садржај практичне наставе Упознавање студената са законском регулативом из области пројектовања и практичним искуствима. Анализа урађених пројеката уз дискусију могућих варијанти решења са освртом на могућа другачија решења у складу са развојем нових технологија.
Литература
1Cabling: The Complete Giude to Network Wiring, David Barnett, David Groth, Jim McBee, SYBEX, 2004.
2Broadband Telecommunications Handbook, Second edition, Regis J. (Bud) Bates, McGraw-Hill, 2002.
3Fiber-optic Communication Systems, Third edition, Govind P. Agrawal, Wiley-Interscience, 2002.
4Computer Networks, Fourth edition, Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и показна демонстрација појединих елемената система битних за процес пројектовања. На крају предавања студенти самостално раде пројекат телекомуникационе мреже коју обухвата више удаљених објеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0