Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање система управљања
Акроним МС1ПСУ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Ракић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Александар Ракић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положени предмети: Системи аутоматског управљања 1 (ОС3СА1) и Системи аутоматског управљања 2 (ОС3СА2) или њима еквивалентни предмети (анализа и пројектовање линеарних система управљања).
Циљ предмета Упознавање студената са целокупним процесом пројектовања система управљања: анализа особина објеката управљања, моделовање моноваријабилних/мултиваријабилних објеката управљања, пројектовање и имплементација адекватних система управљања, процедуре тестирања.
Исход предмета Студенти су способни да: изврше адекватну анализу објекта управљања, моделирају објекте управљања, поставе спецификације жељених перформанси система управљања, изаберу одговарајућу структуру система управљања и подесе параметре контролера, тестирају остварене особине система управљања у временском и фреквенцијском домену.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Избор сигнала управљања и регулисаних варијабли. Анализа одзива система. Основе нелинеарног моделирања. Формирање линеарног модела објекта управљања. Интеракције. Скалирање. Грешке моделирања. Спецификације и ограничења перформанси. Избор структуре система управљања. Подешавање контролера. Анализа остварених особина затворене спреге. Имплементација система управљања.
Садржај практичне наставе Рачунарски подржана анализа и симулације у проблемима пројектовања система управљања.
Литература
1S. Skogestad, and I. Postlethwaite, Multivariable Feedback Control, Willey, England, 1996.
2J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
3H.K. Khalil: Nonlinear Systems (3rd ed.), Prentice-Hall, New Jersey, 2002.
4K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе. У току предавања, студенти раде и бране пројектне задатке, који доносе испитне поене.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 50 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0