Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање софтвера
Акроним МС1ПС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Игор Тартаља
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Не постоји формалан услов, али је oчекивано да студент познаје градиво курса ИР2OO2.
Курс могу бирати само студенти који нису на основним студијама положили курс ИР4ПС или СИ3ПС.
Циљ предмета Разумевање и овладавање концептима моделирања и пројектовања софтвера коришћењем пројектних узорака. Учење стандардне графичке нотације за моделирање UML кроз 13 врста дијаграма, као и најчешће коришћених пројектних узорка структуре, понашања и креирања.
Исход предмета Студент познаје концепте моделирања и пројектовања софтвера. Студент је способан је да моделира сложене софтверске системе користећи стандардни језик UML 2. Студент при пројектовању софтвера уме да препозна услове за примену и да примени адекватне пројектне узорке из GoF каталога пројектних узорака.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед концепата моделирања и језика UML. Дијаграми класа, објеката, пакета, секвенце, комуникације, случајева коришћења, активности, прегледа интеракције, стања, компонената, распоређивања, сложене структуре и временски. Концепти и класификација пројектних узорака. Објектни и класни узорци структуре (нпр. Састав), понашања (нпр. Посматрач) и стварања (нпр. Прототип).
Садржај практичне наставе Аудиторне, лабораторијске показне и лабораторијске контролне вежбе. Домаћи задаци.
Литература
1Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson., I., "UML vodič za korisnike", CET, 1999., Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson., I., "The Unified Modeling Language User Guide", Addison-Wesley, 2005.
2Rumbaugh, J., Booch, G., Jacobson., I., "The Unified Modeling Language Reference Manual", 2nd edition, Addison-Wesley, 2005.
3Gama, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J., "Готова решења", CET, Београд, 2002., Gama, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J., "Design Patterns", Addison-Wesley, 1998
4Краус, Л., Тартаља, И., "Збирка задатака из пројектовања софтвера", 2. издање, Академска мисао, Београд, 2009., Kraus, L., Tartalja, I., "Collection of tasks for Software Design", 2nd edition, Academic Mind, Belgrade, 2009.
5Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Пројектовање софтвера", Београд, 2011., Tartalja, I., "Slides for Lectures on the Subject Software Design, Belgrade, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе концепети пројектовања софтвера и излаже нотација UML, као и конкретни пројектни узорци, док се на аудиторним вежбама демонстрирају практични примери моделирања уз примену узорака. Лабораторијске вежбе су подељене на показне и контролне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0