Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Програмирање у реалном времену
Акроним МС1ПРВ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Милићев
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Бојан Фурлан
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Оперативни системи 1, Објектно оријентисано програмирање 1, Конкурентно и дистрибуирано програмирање
Циљ предмета Стећи теоријско знање и практичне вештине потребне за анализу, пројектовање и имплементацију софтверских система за рад у реалном времену (РТ). Стећи опште, фундаментално знање примењиво на РТ системе уопште. Оспособити се за разумевање постојећих и пројектовање сопствених специјализованих РТ система
Исход предмета Познавање основних концепата и принципа система за рад у реалном времену. Способност анализе, пројектовања и реализације софтвера за ове системе. Познавање језика и алата за пројектовање ових система (укључујући језике Ada и RT Java)
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод и дефиниције. Поузданост и толеранција отказа. Концепти конкурентног програмирања у језицима за РТ програмирање. Услуге везане за реално време у језицима и оперативним системима. Распоредивост и распоређивање. Пројектовање РТ система.
Садржај практичне наставе RT Java. ROOM. RT UML. Одабрани RT оперативни системи.
Индивидуални пројекат: пројектовање и имплементација наменског софтверског система.
Литература
1Милићев Д., Фурлан Б., "Програмирање у реалном времену – скрипта са практикумом и решеним задацима,” Електротехнички факултет у Београду, ISBN 978-86-7225-046-6, 2011., Milicev D., Furlan B., "Real-Time Systems Programming: Script and Manual for Laboratory Exercises," School of Electrical Engineering, University of Belgrade, ISBN 978-86-7225-046-6, 2011.
2Burns, A., Wellings, A., Real-Time Systems and Programming Languages, 3rd ed., Addison-Wesley, 2001
3Selic, B., Gullekson, G., Ward, P.T., Real-Time Object-Oriented Modeling, John Wiley and Sons, 1994
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, пројекти - самостални
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 0
Семинари 0