Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Протоколи у телекомуникационим мрежама
Акроним МС1ПРМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Зоран Чича
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положени предмети: Телекомуникације 1 (OT2T1), Телекомуникације 2 (OT3T2), Телекомуникације 3 (OT3T3), Телекомуникационе мреже (OT3TM).
Циљ предмета Овладавање референтним моделима, механизмима протокола, принципима спецификације, верификације, имплементације и тестирања телекомуникационих протокола.
Исход предмета По завршетку курса студенти би требало да стекну знања о слојевитим архитектурама телекомуникационих протокола, дизајну протокола (функционална и формална спецификација, верификација, имплементација, тестирање) и анализи перформанси протокола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе (1) Основни појмови и слојевити референтни модели. (2) Слој линка за податке, (3) Мрежни слој – IP и протоколи рутирања. (4) Транспортни слој. (5) Спецификација, верификација, имплементација и тестирање протокола. (6) Симулација протокола Интернета. (7) Апликациони протоколи. (8) Управљачки протоколи. (9) Протоколи за сигнализацију.(10) Резервација ресурса и сигнализација квалитета сервиса.
Садржај практичне наставе Вежбе и семинарски рад о изабраном протоколу, класи протокола или класи механизама протокола са презентацијом резултата теоријске анализе и/или симулације или конкретне имплементације.
Литература
1М. Стојановић, В. Аћимовић-Распоповић, "Савремене IP мреже: архитектуре, технологије и протоколи", Београд, Академска мисао, 2012. (Уџбеник), M. Stojanovic, V. Acimovic-Raspopovic, "Advanced IP-based Networks: Architectures, Technologies and Protocols", Belgrade, Academic mind, 2012.
2A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall, "Computer Networks", 5th edition, Pearson Education Inc. & Prentice Hall, 2011. (Одабрана поглавља).
3К. Wehrle, М. Günes, Ј. Gross, "Modeling and Tools for Network Simulation", Springer, 2010.
4Релевантни IETF документи, ITU-T препоруке, ETSI стандарди, IEEE стандарди, 3GPP стандарди, MEF стандарди., Relevant IETF documents, ITU-T recommendations, ETSI standards, IEEE standards, 3GPP documents, MEF documents.
5Материјали са предавања, Lecture notes.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, домаћи задаци, семинари.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 30