Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Примена радиоизотопа у индустрији
Акроним МС1ПРИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Студенти стичу знања о применама радиоизотопа у индустрији.
Исход предмета Студенти су оспособљени за планирање, организацију и рад са отвореним и затвореним изворима зрачења у индустрији.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Производња радиоактивних изотопа; Принципи, значај и обим примене радиоизотопа. Коришћење радиоизотопа за обележавање, за мерење нивоа, за мерење дебљине, за мерење густине. Примена хемијског дејства зрачења. Примена биолошког дејства зрачења. Стерилизација медицинске инструментације и фармацеутских производа. Гама-дефектоскопија. Индустријска радиографија.
Садржај практичне наставе Прати теме изложене на засовима теоријске наставе.
Литература
1G. A. Johansen, P. Jackson, Radioisotope Gauges for Industrial Process Measurements, Wiley Series in Measurement Science and Technology, 2004.
2Радиоактивни изотопи и зрачења, гл. уредник Иван Драганић, Научна књига, 1963., Radioactive isotopes and radiations, ed. by Ivan Draganic, Naucna knjiga, 1963.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова рачунских вежби
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти 30
Колоквијуми 0
Семинари 0